Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

 

Τά τελευταῖα χρόνια ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός τοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» στήν Κόνιτσα ἔγινε πόλος ἔλξεως γιά τούς ντόπιους ἀλλά καί τούς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες. Ὅταν μάλιστα ἔγινε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, οἱ ἐπισκέπτες πολλαπλασιάσθηκαν καθώς κοντά στόν Ἱερό Ναό βρίσκεται ἡ πατρική οἰκία τοῦ Ὁσίου, καί μπορεί κανείς νά συνδυάσῃ τά δύο Προσκυνήματα.

Ἔτσι, κατά τήν διάρκεια τοῦ 2019, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀποφάσισε τήν δημιουργία σέ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μιᾶς Ἐκθέσεως Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν. Καί τοῦτο καθώς, ἀφ’ ἑνός μέν μέχρι τότε δέν ὑπῆρχε κάτι ἀντίστοιχο στην Κόνιτσα, ἀφ’ ἑτέρου δε, ὑπῆρχε ἀπό καιρό ἡ ἀνάγκη νά παραμένει ἀνοικτός, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός, γιά νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ πιστοί.

Στήν Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν δόθηκε ἡ ὀνομασία «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ» καί τακτοποιήθηκε ἡ φορολογική της ὑπόσταση καί νομιμοποίηση. Ξεκίνησε καί προχωρεῖ ἡ ἀνακαίνιση τοῦ παραχωρηθέντος χώρου, ἐνῷ θά ἀκολουθήσει ἡ τοποθέτηση τῶν κατάλληλων προθηκῶν καί τῶν ἐκθεμάτων. Στή συνέχεια θά καταβληθῇ προσπάθεια νά ὀργανωθῇ κατάλληλα καί νά ἐξυπηρετῇ μέ κάθε πρόσφορο τρόπο τά αἰτήματα ὅσων τήν ἐπισκέπτονται. Στόχος, στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα ἀπό τήν ἐπίσημη ἔναρξη λειτουργίας της, νά ξεκινήσῃ ἡ λειτουργία ἠλεκτρονικοῦ τμήματος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν μακράν εὑρισκομένων.  

Στήν Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν θά ἐκτίθενται πνευματικά, ἐποικοδομητικά, παιδικά, ἐθνικοῦ περιεχομένου καθώς καί ἄλλων εἰδῶν βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι, κασσέτες, ἐκκλησιαστικά εἴδη, καί πολλά ἀκόμη. Ἐπίσης θά προβάλλονται οἱ κατά καιρούς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, διά τῶν ὁποίων στηρίζονται τά ἔργα πού κατά καιρούς αὐτή ἐπιτελεῖ.