Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα σέ κλίμα συγκινήσεως καί κατανύξεως πραγματοποιήθηκαν καί
φέτος στήν Βούρμπιανη Κονίτσης – στίς ὑπώρειες τοῦ Γράμμου – οἱ καθιερωμένες
ἐκδηλώσεις γιά τήν νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ ἐναντίον τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν στά
τέλη Αὐγούστου τοῦ 1949. Ἡ νίκη αὐτή συνέτριψε ὁριστικά τήν κομμουνιστική ἀνταρσία
καί ὁδήγησε την Πατρίδα μας στήν πλευρά τῶν ἐλεύθερων καί δημοκρατικῶν κρατῶν
καί λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἀρχικά, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τελέσθηκαν ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία

Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο τῶν πεσόντων, παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, Ἱερέων καί τήν
συμμετοχή πολλῶν προσκυνητῶν καί ἀπογόνων τῶν ἡρώων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Ἀκολούθησε ἡ ἔπαρση σημαίας, ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση μπροστά στό Ἡρῶο
πού ὑπάρχει στόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό προσκλητήριο πεσόντων ἀνά Ὅπλο
καί Σῶμα. Στήν συνέχεια, ἔγιναν οἱ χαιρετισμοί ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Παραρτήματος
Ἰωαννίνων τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ.), Συνταγματάρχη
ἐ.ἀ. κ. Καλησπεράτη Δημήτριο, καθώς καί τόν Πρόεδρο τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Σταῦρο Κουτρῆ. Στόν χαιρετισμό τους
μίλησαν γιά τό νόημα τῆς ἐπετείου καθώς καί τίς θυσίες ὅσων ἔπεσαν στόν Γράμμο καί
τό Βίτσι, ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.

Ἡ κεντρική ὁμιλία ἔγινε ἀπό τόν Ὑποστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Μπολώση Χρῆστο, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ γλαφυρό τρόπο στίς μάχες τοῦ Γράμμου, κατά τήν διάρκια τῶν
ὁποίων δόθηκε τό ὁριστικό χτύπημα στήν ξενοκίνητη κομμουνιστική ἐπίθεση, μέ τίς
κωδικές ὀνομασίες «ΠΥΡΣΟΣ 1, 2 καί 3». Τόνισε τό ἀγωνιστικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη
πρός τήν Πατρίδα, πού ἐπέδειξαν οἱ τότε ἀγωνιστές, ἀλλά καί τό ὅτι ὅλοι μας ὀφείλουμε
νά στεκόμαστε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, τιμῶντας τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν
προγόνων μας.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στόν
μεγάλο ἀπόντα, τόν Ἱερολοχίτη Στρατηγό Κωνσταντίνο Κόρκα, πού ἄφησε τά ἐπίγεια σέ
ἡλικία 101 ἐτῶν. Μίλησε γιά τούς ἀγῶνες καί τήν συνολική προσφορά

τῶν μαχητῶν τοῦ Γράμμου καί τόν ἀντίκτυπο πού εἶχαν καί ἔχουν στίς ζωές ὅλων μας.
Ἀνανέωσε τέλος τήν ὑπόσχεσή του, νά δίνει τό παρών στίς ἐθνικές αὐτές ἐκδηλώσεις, γιά

ὅσο διάστημα τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός καί οἱ δυνάμεις του καί προέτρεψε τούς παρόντες νά
κάνουν καί αὐτοί κάθε φορά τό ἴδιο.

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ ἀνεξάρτητος Βουλευτής τῆς Α΄ Ἀθηνῶν κ.
Κωνσταντῖνος Μπογδάνος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τό παρών τιμῶντας καί μέ αὐτόν τόν τρόπο
τόν ἀντιστράτηγο πατέρα τῆς μητέρας του, ὁ ὁποῖος πολέμησε στόν Γράμμο ἔχοντας τόν
βαθμό τοῦ Λοχαγοῦ. Παράλληλα ὁ κ. Μπογδάνος, ζήτησε συγγνώμη γιά λογαριασμό
ὅλων τῶν συναδέλφων του Βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ὅπως εἶπε θά ἔπρεπε νά παρίστανται
στίς ἐθνικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Τέλος, διαβάσθηκε χαιρετισμός τῆς Βουλευτοῦ Νομοῦ
ἰωαννίνων τῆς Ν.Δ. κ. Μαρίας – Ἀλεξάνδρας Κεφάλα, μέ ἀναφορά στό πνεῦμα τῶν
ἀγωνιστῶν, καθώς καί στό χρέος ὅλων μας ἀπέναντί τους.

Πλήν τῶν ἀνωτέρω, τό παρών ἔδωσαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀεροπορίας Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ. κ. Κωνσταντῖνος
Τζαβέλλας (ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε ἐθνικό καί πατριωτικό χαιρετισμό), πρόεδροι καί
ἐκπρόσωποι φορέων, ὀργανώσεων, σωματείων, συλλόγων καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κατάθεση στεφάνων καί τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο,
τόν ὁποῖο ἔψαλλαν μέ μιά φωνή ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι. Διάχυτη στά πρόσωπα μικρῶν
καί μεγάλων ἡ χαρά καί ἡ ἱκανοποίηση γιά τήν φετινή τιμή στούς ἥρωες Γραμμομάχους.
Ταυτόχρονα, ὑπῆρξε ἡ ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεως γιά συνέχιση τῶν ἐθνικῶν
ἐκδηλώσεων τιμῆς καί μνήμης στούς ἀγῶνες ὅσων ἔπεσαν γιά νά ζοῦμε σήμερα σέ μιά
ἐλεύθερη καί δημοκρατική χώρα.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δείτε ακόμη...